ul. Staszica 16, 62-500 Konin, (63) 243 90 52
Polish English French German Russian

Moje dziecko idzie do szkoły

Realizacja Programu w roku szkolnym 2014 /2015.
W roku szkolnym 2014/15 w placówkach oświatowo-wychowawczych na terenie województwa wielkopolskiego realizowana była 13 edycja Programu „Moje Dziecko Idzie do Szkoły”.

Program skierowany jest do dzieci w wieku wczesnoszkolnym, ich rodziców i opiekunów. Do realizacji działań programowych wydrukowano 118 000 broszur dla rodziców „Moje Dziecko Idzie do Szkoły”, 118 000 kolorowanek dla dzieci, 3 900 ulotek informacyjnych dla nauczycieli. Druk materiałów sfinansowało Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej - Oddział Terenowy w Poznaniu ze środków przekazanych przez Hochland Polska sp. z o.o. Materiały przekazano do placówek oświatowo-wychowawczych za pośrednictwem pracowników pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

W trakcie realizacji Programu pracownicy pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa wielkopolskiego we współpracy z kadrą pedagogiczną szkół i przedszkoli zorganizowali i przeprowadzili 233 szkolenia i narady, w których uczestniczyło 2346 osób, w 3 062 wykładach, prelekcjach, pogadankach, instruktażach i rozmowach indywidualnych wzięło udział 25 519 dzieci i rodziców.

W 5 689 różnorodnych zajęciach tematycznych (m.in. pokazy, ćwiczenia, konkursy, gry i zabawy, festyny rodzinne) uczestniczyło 53 960 przedszkolaków, uczniów, rodziców.

Realizatorami Programu w placówkach oświatowo-wychowawczych byli nauczyciele nauczania przedszkolnego i zintegrowanego, opiekunowie świetlicy, pielęgniarki środowiska szkolnego, szkolni koordynatorzy wychowania zdrowotnego. Cele Programu realizowano m.in. poprzez wspólne oglądanie filmów edukacyjnych, wycieczki, spacery, piosenki, malowanie, rysowanie, ćwiczenia, zabawy ruchowe, gry dydaktyczne, kąciki tematyczne, konkursy. Dzieci chętnie uczyły się poprzez zabawę i zajęcia praktyczne. Zdobywały wiedzę i umiejętności ważne dla zdrowia fizycznego i psychicznego, oglądały filmy, robiły prace plastyczne, uczyły się wierszy i piosenek związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem. Robiły kanapki oraz desery z owoców.
Różnorodne działania tematyczne zorganizowano we współpracy z przedstawicielami instytucji rządowych i samorządowych, dyrektorami szkół, radami rodziców, szkolną służbą zdrowia, pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych, policją, strażą pożarną, lokalnymi mediami.

Na spotkaniach z rodzicami najczęściej omawiane były zagadnienia związane z prawidłowym odżywianiem, dbałością o higienę, ograniczaniem oglądania telewizji na rzecz ruchu na świeżym powietrzu oraz zapewnieniem dzieciom odpowiedniej ilości snu, jako jednego z warunków prawidłowego funkcjonowania dziecka w szkole.
Program realizowany był w 1 421 szkołach i przedszkolach. Przeprowadzono w nich 809 wizytacji wraz z oceną realizacji, z których wynika, że prowadzone działania były zgodne z założeniami Programu.
Treści programu „Moje dziecko idzie do szkoły” korelują z podstawą programową edukacji wczesnoszkolnej. Program rozwija i utrwala prawidłowe nawyki zdrowotne. Oceniany jest jako ciekawy. W opinii szkolnych koordynatorów i realizatorów Program został przyjęty pozytywnie przez rodziców, tematyka Programu cieszy się ich dużym zainteresowaniem. Treści programowe są chętnie realizowane przez nauczycieli i wychowawców w różnych formach pracy z dziećmi. Materiały oświatowo – zdrowotne zostały wysoko ocenione przez odbiorców i realizatorów.

Pozytywna ocena wartości dydaktycznych i merytorycznych przygotowanych materiałów oraz idea różnych działań tematycznych spowodowały, że pomimo wielu lat realizacji Programu nadal istnieje duże zapotrzebowanie na tego typu działania z zakresu promocji zdrowia.


W roku szkolnym 2011/12 w szkołach i przedszkolach na terenie województwa wielkopolskiego realizowano 10 edycję Programu „Moje Dziecko Idzie do Szkoły”. Program oraz materiały do jego realizacji opracowane zostały przez pracowników Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu.

Program skierowany jest do dzieci w wieku wczesnoszkolnym, ich rodziców i opiekunów. Celem Programu jest podniesienie poziomu wiedzy rodziców i opiekunów na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, uświadomienie rodzicom i opiekunom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych, przekonanie ich o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych w domu i środowisku szkolnym oraz zainteresowanie zdrowiem własnych dzieci i czynnikami wpływającymi na jego zachowanie.

Druk materiałów do realizacji Programu - 74 400 broszur dla rodziców pt. „Moje Dziecko Idzie do Szkoły”, 3 800 ulotek informacyjnych dla nauczycieli i 74 400 kolorowanek dla dzieci opłacono ze środków finansowych Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej - Oddziału Terenowego w Poznaniu przy współpracy z firmą Hochland Polska Sp. z o.o. Dodatkowo firma Hochland Polska Sp. z o.o. przekazała dla wszystkich dzieci zakładki i długopisy.

Na terenie województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2011/12 program realizowany był 1 389 szkołach i przedszkolach. Pracownicy pionu oświaty zdrowotnej promocji zdrowia PIS przeprowadzili 839 wizytacji wraz z oceną realizacji Programu, z których wynika, że działania prowadzone były zgodnie z założeniami Programu. Zorganizowano i przeprowadzono 324 szkolenia i narady, w których uczestniczyło 1349 osób. W 223 wykładach, prelekcjach, pogadankach i instruktażach wzięło udział 3012 dzieci i rodziców. W 492 różnorodnych zajęciach (pokazy, ćwiczenia, konkursy, gry i zabawy, festyny rodzinne i sportowe) uczestniczyło 19 982 dzieci. Redakcjom lokalnych mediów przekazano 26 artykułów tematycznych, 3 audycje radiowe i 5 telewizyjnych. Informację na temat Programu zamieszczono na stronach internetowych WSSE i PSSE.

W przedszkolach i szkołach Program realizowany był przez nauczycieli nauczania zintegrowanego i przedszkolnego, pracowników szkolnej służby zdrowia, pedagogów szkolnych, psychologów. Do działań programowych włączyli się przedstawiciele policji, straży pożarnej, urzędów miast i gmin, lekarze, logopedzi, szkolni koordynatorzy zdrowia.

Realizatorzy Programu łączyli zagadnienia w nim uwzględnione z programami nauczania w przedszkolach i szkołach, w których ujęto podobne bloki tematyczne. Realizacja programu nie sprawiała trudności, natomiast pozwoliła na zwrócenie uwagi rodziców na istotne sprawy dotyczące zdrowia ich dzieci i przyczynia się do poszerzenia wiedzy rodziców i podniesienia ich świadomości prozdrowotnej.

Tematyka cieszy się dużym zainteresowaniem nauczycieli i rodziców oraz jest chętnie realizowana w różnych formach pracy z dziećmi. Dzieci chętnie uczyły się poprzez zabawę i zajęcia praktyczne. Zdobyły wiedzę i umiejętności ważne dla zdrowia fizycznego i psychicznego, oglądały filmy, robiły prace plastyczne, uczyły się wierszy i piosenek związanych ze zdrowiem, robiły kanapki, owocowe desery, uczestniczyły w festynach, grach i zabawach.

Działania programowe są stałym elementem edukacji zdrowotnej w przedszkolach i szkołach już nie tylko na terenie naszego województwa. Treści zawarte w Programie, pozytywna ocena wartości dydaktycznych i merytorycznych przygotowanych materiałów oraz potrzeba przekazywania wiedzy i uświadamiania rodziców o ich wpływie na zdrowie dzieci spowodowały, że w roku szkolnym 2011/12 Program realizowany był również przez pracowników pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie województw: dolnośląskiego, lubelskiego, lubuskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego i warmińsko – mazurskiego.

W roku szkolnym 2012/13 kolejna edycja Programu „Moje Dziecko Idzie do Szkoły” realizowana jest na terenie 8 województw i dodatkowo po raz pierwszy - na terenie województwa łódzkiego.

W roku szkolnym 2013/14 na terenie województwa wielkopolskiego realizowano 12 edycję Programu, skierowanego do dzieci w wieku wczesnoszkolnym, ich rodziców i opiekunów. Ze środków finansowych Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej - Oddziału Terenowego w Poznaniu we współpracy z firmą Hochland Polska sp. z o.o. Wydrukowano i za pośrednictwem pracowników powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych do placówek oświatowo-wychowawczych przekazano 118 360 broszur dla rodziców „Moje Dziecko Idzie do Szkoły”, 118 360 kolorowanek dla dzieci, 4 700 ulotek informacyjnych dla nauczycieli.

Czytaj całość

" Moje dziecko idzie do szkoły" - pobierz

Mapa strony

Mapa zagrożeń